Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Arbeidsmarktbeleid

De bestrijding van de werkloosheid behoort tot onze meest urgente politieke en maatschappelijke taken. Voor significante verlaging van de werkloosheid gaat het niet alleen om het verder verlagen van belastingen en premies, maar ook om het tegengaan van de doorgeschoten regulering van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers hebben meer vrijheid en speelruimte nodig in het arbeidsrecht en de CAO-regels en bij het bepalen van hun werkuren. Daarvoor is meer flexibiliteit nodig in het ontslagrecht en bij arbeidscontracten met beperkte duur, maar ook een versterking van de positie van bedrijven bij de bepaling van de lonen. Andere landen met flexibeler arbeids- en CAO-recht hebben laten zien hoe op deze manier meer groei- en werkgelegenheidsdynamiek ontstaat en de werkloosheid kan worden verlaagd.

Ook de stelsels van sociale verzekeringen moeten verder worden hervormd om ze op tijd gezond te maken voor de eisen die de demografische veranderingen stellen. Meer efficiency en concurrentie, versterking van de eigen verantwoordelijkheid en meer kapitaaldekkende elementen zijn belangrijke eerste stappen op weg naar verdere hervormingen.

Op de arbeidsmarkt is met de invoering van het tweede wetboek van de sociale wetgeving (SGB II) een belangrijke voorwaarde geschapen voor betere begeleiding en bemiddeling van langdurig werklozen. Bij de hervorming moet de deelname van werklozen aan de gewone arbeidsmarkt op de voorgrond staan. Het ministerie voor economie, werkgelegenheid en verkeer ziet het als zijn taak om de verantwoordelijke uitvoerders van het arbeidsmarktbeleid actief te begeleiden.

De deelstaatregering is ook actief met eigen initiatieven en programma's. Die programma's zijn overeenkomstig de richtlijn 'de gewone arbeidsmarkt eerst' vooral gericht op de gewone arbeidsmarkt. Bij onze programma's staan vooral de bijscholing van de werknemers bij bedrijven en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid op de voorgrond: in het kader van de opleidingsovereenkomst bundelen we alle krachten voor extra opleidingsplaatsen. Met ons kwalificatieoffensief willen we de opleidingskansen in Neder-Saksen verbeteren en voorzien in de toevoer van dringend noodzakelijke nieuwe vaklieden.

Arbeitsmarktprogramme Beeldrechten: grafolux & eye-server
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave