Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Colofon

Supplier:


Lower Saxony, represented by the

Lower Saxony State Chancellery
Planckstraße 2
30169 Hannover

You can also send an e-mail to internet-redaktion@stk.niedersachsen.de or use the following form:

Contact

Authorized Representative:

State Secretary Dr. Jörg Mielke, Head of the State Chancellery


Responsible:

State Secretary Anke Pörksen, speaker of the state government of Lower Saxony


Editorial staff:

Sabrina Manthey (direction), Sascha Aust (webmaster), Isabell Rollenhagen (social media), Manuela Meyer (social media)


Notice pursuant to the EU General Data Protection Regulation,

Data protection officer:

Planckstraße 7
30169 Hanover
E-Mail: datenschutzbeauftragter@stk.niedersachsen.de


Technical operation:

Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)


Design & Production:

EUROMEDIAHOUSE
flying dog software


Disclaimer:

1. Inhoud van de website

De auteur garandeert op geen enkele wijze de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteur sluit principieel iedere aansprakelijkheid met betrekking tot schade van materiale of immateriale aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de geboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie uit, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare schuld door opzet of grove nalatigheid.

Alle informatie wordt vrijblijvend verstrekt. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de gehele inhoud zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, kan uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid indien de auteur op de hoogte was van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk was het gebruik van illegaal materiaal te voorkomen en dit redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegaal materiaal op de desbetreffende websites te onderscheiden was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de websites waarnaar verwezen wordt. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en die na het plaatsen van de links veranderd zijn. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen websites geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe bijdragen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige informatie en in het bijzonder schade die voortkomt uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder verantwoordelijk van de website waarnaar verwezen wordt, en niet degene die slechts via links verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten waarop geen auteursrecht rust.

Alle op deze website genoemde en mogelijk door rechten van derden beschermde handelsmerken zijn onverminderd onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Uit het louter vermelden van handelsmerken kan niet worden geconcludeerd dat deze niet door rechten van derden worden beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft uitsluitend in handen van de auteur van de website. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met het geldende recht, blijven de overige onderdelen van het document hierdoor onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave